1. ഭിന്നവൃത്ത

    1. വി.
    2. വെത്തഭംഗമുള്ള, വേറെ വൃത്തത്തിലുള്ള
    3. ദുർവൃത്തിയുള്ള
    4. ഭിന്നരുചിയായ
    5. പലതൊഴിലുകളുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക