1. ഭിന്നഹൃദയ

    1. വി.
    2. ഹൃദയം പിളർക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക