1. ഭിന്നിതം

    1. നാ. ഗണിത.
    2. ഭിന്നസംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക