1. ഭിഷഗ്വരൻ

    1. നാ.
    2. ഉത്തമനായ വൈദ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക