1. ഭീ

    1. നാ.
    2. പേടി, ഭയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക