1. ഭീമനാദം

    1. നാ.
    2. സിംഹം
    3. ഭയങ്കരശബ്ദം
    4. പ്രളയകാലത്തെ ഒരു മേഘം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക