1. ഭീമസേനൻ

    1. നാ.
    2. കുന്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക