1. ഭീമ1

  1. വി.
  2. വളരെ വലിയ
  3. ഭയങ്കരമായ, ഭയംതോന്നിക്കുന്ന
 2. ഭീമ2

  1. നാ.
  2. ദുർഗ
  3. ഒരു നദി
  4. ഗോരോചന
  5. ചാട്ട
 3. ഭീമ3

  1. നാ.
  2. ജീവരക്ഷാഭോഗം, ഇൻഷുറൻസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക