1. ഭീരുകം

  1. നാ.
  2. കരടി
  3. കടുവാ
  4. വെള്ളി
  5. കുറുക്കൻ
  6. മൂങ്ങ
  7. പുലി
  8. കാട്
  9. മരക്കൂട്ടം
  10. നീലക്കരിമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക