1. ഭീരുത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ഭീരുവിൻറെ ഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക