1. ഭീഷ്മസൂ(വ്)

    1. നാ.
    2. "ഭീഷ്മനെ പ്രസവിച്ചവൾ", ഗംഗ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക