1. ഭീഷ്മൻ

  1. നാ. പുരാണ.
  2. ശിവൻ
  3. പിശാച്
  4. രാക്ഷസൻ
  5. ഭയങ്കരൻ
  6. ഭീഷ്മർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക