1. ഭുക്ക്

    1. വി. പദാന്ത്യ.
    2. തിന്നുന്ന
    3. അനുഭവിക്കുന്ന
    4. ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉദാഃ ക്രതുഭുക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക