1. ഭുക്തം

    1. നാ.
    2. ചോറ് (ഭുജിക്കപ്പെടത്)
    3. അനുഭവിക്കപ്പെട്ടത്, സഹിക്കപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക