1. ഭുക്തസമുജ്ഝിത

    1. നാ.
    2. ഉച്ഛിഷ്ടം, എച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക