1. ഭുജംഗം

    1. നാ.
    2. പാമ്പ്
    3. ആയില്യം നക്ഷത്രം
    4. എട്ട് എന്ന അക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക