1. ഭുജംഗത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. വേശ്യാഭർത്തൃത്വം, വിടവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക