1. ഭുജഗി

    1. നാ.
    2. ആയില്യം നക്ഷത്രം
    3. പെൺപാമ്പ്
    4. നാഗതാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക