1. ഭുജഭവൻ

    1. നാ.
    2. വിരാടപുരുഷൻറെ ഭുജത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ, ക്ഷത്രിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക