1. ഭുജിഷ്യൻ

    1. നാ.
    2. കൂട്ടുകാരൻ
    3. ദാസൻ, ഭൃത്യൻ (സ്വാമിയുടെ ഉച്ചിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക