1. ഭുജ്യം

    1. നാ.
    2. യാഗം
    3. അഗ്നി
    4. ആഹാരം
    5. പാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക