1. ഭുഞ്ജാന

    1. വി.
    2. അനുഭവിക്കുന്ന, ഭക്ഷിക്കുന്ന
    3. സഹിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക