1. ഭുരണ്യു

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. സൂര്യൻ
 2. ഭരണ്യ

  1. വി.
  2. ഭരണീയ, ഭരിക്കപ്പെടുവാൻ തക്ക
 3. ഭരണീയ

  1. വി.
  2. ഭരിക്കപ്പെടേണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക