1. ഭുവനത്രയം

    1. നാ.
    2. ഭൂമി സ്വർഗം പാതാളം എന്നിവ മൂന്നും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക