1. ഭുവനേശൻ

  1. നാ.
  2. രാജാവ്
  3. ലോകേശൻ (വിഷ്ണു, ശിവൻ)
 2. ഭവനാശിനി

  1. നാ.
  2. ജഗദംബിക
  3. സരയുനദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക