1. ഭുവി

    1. അവ്യ.
    2. (ഭുശബ്ദത്തിൻറെ ആധാരികാ ഏ.വ.) ലോകത്ത് (ഭൂമിയെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചിലകവിതകളിൽ പ്രയോഗം കാണാം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക