1. ഭു(വ്)

  1. നാ.
  2. ലോകം
  3. യാഗാഗ്നി
  4. വസ്തു
  5. ഭൂമി, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  6. സ്ഥലം, തറ
  7. (പദാത്യ) ഭവിച്ചവൻ ഉദാഃ ചിത്തഭൂവ് = മനസിജൻ
 2. അശ്ലേഷാഭവൻ, -ഭുവ്

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. കേതുഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക