1. ഭൂകാകം

    1. നാ.
    2. കരിഞാറൽപ്പക്ഷി
    3. ചെറുകാക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക