1. ഭൂകാണ്ഡം

    1. നാ.
    2. സസ്യങ്ങളിലൊരുവിഭാഗം (തണ്ട് മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്നത്)
  2. ഭൂഖണ്ഡം

    1. നാ.
    2. സമുദ്രംകൊണ്ടു വേർപെടാതെ തുടർച്ചയായിക്കിടക്കുന്ന ഭൂഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക