1. ഭൂക്ഷിത്ത്

  1. നാ.
  2. രാജാവ്
  3. പന്നി
 2. ഭിക്ഷിത

  1. വി.
  2. യാചിക്കപ്പെട്ട
  3. പ്രാർഥിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക