1. ഭൂചക്രം

    1. നാ.
    2. ഭൂഗോളം
    3. ഭൂമധ്യരേഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക