1. ഭൂചരം

    1. നാ.
    2. ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണി
    1. തന്ത്ര.
    2. ഒരു സിദ്ധി (ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവു നൽകുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക