1. ഭൂജം

  1. നാ.
  2. വൃക്ഷം
 2. ഭുജം

  1. നാ.
  2. കൈ
  3. തുമ്പിക്കൈ
  4. വളവ്
  5. തീരം
  6. മരക്കൊമ്പ്
  7. ത്രികോണത്തിൻറെയും ചതുരത്തിൻറെയും മറ്റും വശം
  8. ഭുർജം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക