1. ഭൂത

  1. വി.
  2. കലർന്ന
  3. ലഭിച്ച
  4. സത്യമായ
  5. തുല്യമായ
  6. ഭവിച്ച, ഉണ്ടായ, കഴിഞ്ഞ
 2. ബുധ

  1. വി.
  2. ബുദ്ധിയുള്ള
  3. സാമർഥ്യമുള്ള
  4. പഠിപ്പുള്ള
  5. ഉണർവുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക