1. ഭൂതം

  1. നാ.
  2. ലോകം
  3. പിശാച്
  4. കൃഷ്ണപക്ഷം
  5. സത്യം
  6. ജന്തു
  7. പ്രാണി
  8. വസ്തു
  9. ജനം
  10. ഭവിച്ചത്, കഴിഞ്ഞത്
  1. വ്യാക.
  2. ത്രികാലത്തിലൊന്ന്, കഴിഞ്ഞകാലം
  1. നാ.
  2. പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങളായ പൃഥി തുടങ്ങിയവയിൽ ഒന്ന്
  3. യുക്തമായിട്ടുള്ളത്
  4. മരിച്ച ജീവിയുടെ ആത്മാവ്
  5. പിശാചിൻറെ വേഷവിധാനം
  6. ദേവത
  7. ബാധ
  8. കൃഷ്ണപക്ഷചതുർദശി
  9. ശിവൻറെയോ ശസ്താവിൻറെയോ ഭൃത്യൻ
 2. ബുധം

  1. നാ.
  2. നായ് (ബോധമുള്ളത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക