1. ഭൂതകാലം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. ത്രികാലത്തിൽ ഒന്ന് (കഴിഞ്ഞകാലം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക