1. ഭൂതഗ്രാമം

    1. നാ.
    2. ശരീരം
    3. ഭൂതസംഘം, ജീവജാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക