1. ഭൂതഘ്നി

    1. നാ.
    2. തുളസി
    3. വിഴാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക