1. ഭൂതദയ

    1. നാ.
    2. എല്ലാജീവികളോടും തോന്നുന്ന അനുകമ്പ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക