1. ഭൂതന്ത്രം

    1. നാ.
    2. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക