1. ഭൂതപതി

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. അഗ്നി
    4. തുളസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക