1. ഭൂതപൂർവ

    1. വി.
    2. മുമ്പുസംഭവിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക