1. ഭൂതബലി

    1. നാ.
    2. ഭൂതങ്ങൾക്കായുള്ള ബലി, ഭൂതയജ്ഞം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക