1. ഭൂതമാതാവ്

    1. നാ.
    2. ശ്രീപാർവതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക