1. ഭൂതരക്ഷ

    1. നാ.
    2. ജീവജാലങ്ങളെ രക്ഷിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക