1. ഭൂതവാസം

  1. നാ.
  2. താന്നിമരം
 2. ഭൂതാവാസം

  1. നാ.
  2. താന്നിമരം
  3. ശരീരം
  4. ശാഖോടവൃക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക