1. ഭൂതാത്മാ(വ്)

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. ബ്രഹ്മാവ്
  5. ശരീരം
  6. യുദ്ധം
  7. ജീവാത്മാവ്
  8. പഞ്ചഭൂതം
  9. ആത്മശുദ്ധിവന്നവൻ
  10. വിഷയലോലുപമായ മനസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക