1. ഭൂതാവേശം

    1. നാ.
    2. ഭൂതബാധ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക