1. ഭൂതി

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. ജനനം
  5. ഐശ്വര്യം
  6. ധനം
  7. ഭാഗ്യം
  8. ഭംഗി
  9. ഭസ്മം
  10. വളർച്ച
  11. കൊതി
  12. പിച്ചകം
  13. വൈശ്യൻ
  14. ആനപ്പുറം അലങ്കരിക്കൽ
  15. വറുത്തമാംസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക