1. ഭൂതിഭൂഷണൻ

    1. നാ.
    2. ഭസ്മം ഭൂഷണമായിട്ടുള്ളവൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക